เกี่ยวกับศูนย์ฯ

๑๙๐ หมู่ ๑ เขาวงกต
แก่งหางแมว จันทบุรี ๒๒๑๖๐

๐๘-๖๐๑๒๒๖๓๓
ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

   ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ เมื่อปี ๒๕๓๗ ท่าน พระอาจารย์มานพ อุปสโม ได้รับฉันทานุมัติจากพระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัด นายายอาม เจ้าคณะตำบลนายายอาม ซึ่งเป็นผู้รับดูแลสำนักสงฆ์เล็กๆ แห่งนี้อยู่ให้มาดำเนินงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์ประโยชน์ต่อศาสนกิจ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า ๕๐ ไร่ ท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม จึงได้ขยายเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยมุ่งพัฒนาสำนักสงฆ์เล็กๆ แห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำภาคตะวันออกศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ได้เปิดการอบรมเผยแผ่ธรรมทั้งส่วนปริยัติและปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกภูมิภาค และฆราวาสจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดจนประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาขอเข้ารับอบรมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

   ต่อมาคณะผู้มาปฏิบัติธรรมมี คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย คุณนรรัตน์ นิ่มนรรัตน์ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ เห็นว่าสถานที่นี้เหมาะแก่การเจริญ สติกรรมฐาน แต่สถานที่ ที่ใช้สำหรับอบรมการปฏิบัติธรรมยังมีไม่เพียงพอต่อจำนวนของผู้มาเข้ารับการอบรม จึงได้มากราบเรียนกับ ท่านพระอาจารย์ ถึงเรื่องการสร้างธรรมศาลาหลังนี้ โดยได้ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิ ศจ. สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กลุ่มบริษัทอมรินทร์พริ้นท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จำกัด, การไฟฟ้านครหลวง และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการสร้างธรรมศาลาฯลฯ หลังนี้จนใกล้จะสำเร็จลุล่วงดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้สามารถใช้งานได้แล้วในบางส่วน โดยชั้นล่างสุดนั้น สามารถรองรับนักเรียน นักศึกษาที่มาเข้ารับการอบรมได้ประมาณ ๑-๒ ร้อยคน ในขณะที่ทำการก่อสร้างอยู่นั้นทางคณะผู้ดำเนินการ นำโดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย, คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ และ คุณนรรัตน์ นิ่มนรรัตน์เป็นต้น ได้นำธรรมศาลาฯลฯ หลังนี้ขึ้นน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยได้รับพระราชทานนามว่า “ธรรมศาลา ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์” และชื่อศูนย์ปฏิบัติธรรม ซึ่งจากเดิมชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาดินหนองแสง” ให้เปลี่ยนมาเป็น “ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ "