ค่ายครอบครัวอบอุ่น


คลิกภาพเพื่อขยาย

วัตถุประสงค์

รูปแบบการปฏิบัติธรรมเป็นครอบครัวนี้ เกิดขึ้นเพื่อสร้างครอบครัวไทย ให้เป็นรากแก้วแห่งธรรมะ และเพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาลงไปยังหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม โดยหวังจะให้ธรรมะเข้าถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว มิใช่ถึงแต่เพียงเยาวชนเท่านั้น หากแต่พ่อแม่/ผู้ปกครองนั้นเอง ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการปลูกฝังวิถีชีวิตที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามคำสอนของพระศาสนา

แผนที่การเดินทาง

การเดินทางสะดวกสบาย